Bankarstvo, osiguranje i berze


Struktura studijskog programa

Studijski program nosi naziv ''Bankarstvo, osiguranje i berza'', traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija 60 ESPB). Studijski program je koncipiran u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja u oblasti bankarstva, osiguranja i berzanskog poslovanja. Studijski program Bankarstvo, osiguranje i berze na Visokoj školi strukovnih studija za ekonomiju i upravu je program osnovnih strukovnih studija i lice koje završi studije stiče stručni naziv – strukovni ekonomista. Pravo upisa imaju lica koja su završila srednje obrazovanje i koja su položila prijemni ispit. Studijski program, sadrži sve ostale elemente utvrđene propisanim standardima: listu obaveznih i izbornih predmeta, način izvođenja studija, bodovnu vrednost svakog predmeta iskazanu u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB), uslove za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih oblasti studija i druga pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa.

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa je da budući ekonomisti steknu dovoljno opšteg i stručnog znanja kako bi što uspešnije i samostalno obavljali specijalizovane poslove u bankama, osiguravajućim društvima i berzama. Na ovom studijskom programu studenti će se osposobljavati za obavljanje bankarskih poslova – novčani poslovi, kreditni poslovi, platni promet u zemlji i inostranstvu, specijalizovane bankarske usluge, poslova osiguranja – osiguranje lica i života, neživotna osiguranja, polise, reosiguranje, nadzor osiguranja, procena odštetnih zahteva i poslova berzanskog poslovanja – hartije od vrednosti, akcije, trgovina akcijama na berzi, rad i organizacija berzi. Jedan od ciljeva studijskog programa je da studente osposobi za praćenje i primenu novih trendova i inovacija u ovoj oblasti kroz mogućnost daljeg usavršavanja i obrazovanja na višim nivoima obrazovanja.

Osnovne studije - BANKARSTVO, OSIGURANJE I BERZE
Naziv predmeta Semestar Status
PRVA GODINA
1 Osnovi ekonomije 1 Ob.
2 Ekonomika preduzeća 1 Ob.
3 Osnovi informatike 1 Ob.
4 Matematika za ekonomiste 1 Ob.
5 Osnovi računovodstva 2 Ob.
6 Osnovi prava 2 Ob.
7 Statistika 2 Ob.
8 Engleski jezik 1 2 Ob.
DRUGA GODINA
1 Monetarna ekonomija 3 Ob.
2 Javne finansije 3 Ob.
3 Poslovna informatika 3 Ob.
4 Engleski jezik 2 3 Ob.
5 Berze i finansijska tržišta 4 Ob.
6 Upravljanje finansijskim rizikom 4 Ob.
7 Izborni blok 1 4 Izb.
8 Izborni blok 2 4 Izb.
9 Stručna praksa 1 3
TREĆA GODINA
1 Bankarstvo 5 Ob.
2 Osiguranje 5 Ob.
3 Poslovni engleski jezik 5 Ob.
4 Izborni blok 3 5 Izb.
5 Teorija investiranja 6 Ob.
6 Berzansko pravo 6 Ob.
7 Izborni blok 4 6 Izb.
8 Izborni blok 5 6 Izb.
9 Stručna praksa 2 5
IZBORNI PREDMETI
IB-1 Međunarodna ekonomija
IB-1 Ekonomska politika
IB-2 Menadžment
IB-2 Upravljanje projektima
IB-3 Preduzetništvo
IB-3 Marketing
IB-4 Analiza hartija od vrednosti
IB-4 Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju
IB-5 Revizija u osiguranju
IB-5 Portfolio menadžment