POSTOPEK PRIJAVE IN VPISA

R&B College izvaja kontinuirani vpis preko celega leta. Postopek prijave in vpisa je brezplačen.

Način prijave

Na RBCI se lahko vpiše vsak, ki ima zaključeno srednješolsko izobraževanje (3 ali 4-letno) oz. vsakdo z nostrificiranim spričevalom zaključene srednje šole.

Komisija za vpis se redno sestaja in ocenjuje prijave za vpis. V kolikor so potrebne dodatne informacije lahko Komisija kontaktira potencialnega študenta. Po sprejemu pozitivne odločitve, Komisija študentu pošlje pismo o preliminarnem sprejemu prijave. Po prejemu pisma lahko izberete eno od opcij in izvršite plačilo šolnine. Študent najpogosteje začne s študijem v roku 24 ur od prejema plačila.

Prenos točk in izpitov

Prenos točk in izpitov z drugih visokošolskih ustanov je mogoč v primerih, ko so študijski programi primerljivi.

V kolikor študent želi prenesti točke z RBCI na drugo visokošolsko ustanovo, mu/ji bo RBCI izdal potrdilo o opravljenih izpitih (transcript). Vsaka visokošolska ustanova ima lastno politiko in proceduro glede uveljavitve prenosa točk in izpitov.

Uveljavljanje točk na osnovi delovnih izkušenj

Študent lahko vloži vlogo za uveljavitev določenega števila točk oz. izpitov na osnovi delovnih izkušenj. Vloga mora vsebovati podroben CV (življenjepis) z opisom delovnih izkušenj. Ovrednotenje vloge in odločitev o akademskem ekvivalentu na podlagi predhodno pridobljenih izkušenj izvaja Komisija za študentska vprašanja.

Kompletiranje preostalih izpitov

Po zaključenem ovrednotenju portfelja na osnovi delovnih izkušenj in eventuelnega prenosa točk iz drugih visokošolskih ustanov, lahko študent pristopi k pripravam in polaganju preostalih izpitov, ki so neobhodni za pridobitev izbranega naziva.


Prosimo vas, da izpolnite našo online prijavo.