CILJI IN STRUKTURA PROGRAMA

R&B College International omogoča visoko kvaliteten študij, ki je v skladu z načeli visokošolskih ustanov v Evropi in svetu. Sodelovanje college-a z združenji, agencijami, podjetji in drugimi institucijami doma in v tujini omogočajo oblikovanje pogojev za razvoj raziskovalnega, izobraževalnega in svetovalnega dela študentov in s tem k njihovi skupni strokovni afirmaciji.

Širši cilji RBCI izhajajo iz naše vizije in poslanstva in zadovoljijo širše družbene zahteve Srbije in držav v regiji.

Učni načrt in programa R&B College International so v skladu s programi izobraževalnih ustanov v Evropski uniji. S tem študenti pridobijo možnost preverbe svojih znanj tudi v tujini.

Spisek, opis predmetov in študijska literatura so v srbskem in angleškem jeziku.

 

Studijski program Računovodstvo i revizija

Istraživanja vršena u nekim tržišnim privredama pokazuju da su stope rasta zaposlenih u finansijama, računovodstvu i bankarstvu zajedno sa trgovinom, turizmom, informatikom među najvišima u savremenom svetu, to i objašnjava brzi rast zaposlenosti u tercijarnom sektoru, koji obuhvata i oblast finansijskih usluga i bankarstvo. Slični trendovi razvoja ove delatnosti odvijaju se i kod nas, pri čemu treba očekivati da će se daljim razvojem tržišnosti privređivanja i otvaranjem naše privrede prema svetskim tokovima kapitala i robe rasti još više uloga ovog sektora u društvenoj reprodukciji. Specijalisti sa visokom školskom spremom osposobljeni za razne oblasti preduzetničkog bankarstva, finansija i računovodstva svakako će biti važan i neophodan kadar u čije obrazovanje treba uložiti i odgovarajući napor i to kako u smislu odgovarajućeg razvoja mreže visokih ekonomskih škola za školovanje ovog kadra i odobravanja odgovarajućih kvota upisa studenata, tako i u smislu novelacije nastavnih planova i programa prilagođenih novim ekonomskim i društvenim odnosima.

Spisak predmeta na smeru RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (ukupno 24):

R.B. Predmet
Obavezni predmeti
1 Makroekonomija
2 Ekonomika preduzeća
3 Osnovi informatike
4 Sociologija menadžmenta
5 Mikroekonomija
6 Osnovi računovodstva
7 Matematika
8 Engleski I
9 Finansijsko računovodstvo i bilans
10 Statistika
11 Finansijska matematika
12 Profesionalna informatika
13 Engleski II
14 Upravljačko računovodstvo
15 Javne finansije
16 Finansijski menadžment
17 Revizija
18 Analiza finansijskih izveštaja
19 Engleski III
Izborni predmeti I (izaberite 3 od 6)
20 Berzansko pravo
21 Berze i finansijka tržišta
22 Elektronsko poslovanje
23 Poslovno planiranje
24 Poslovno pravo
25 Specijalna računovodstva
Izborni premeti II (izaberite 2 od 4)
26 Monetarna ekonomija
27 Tehnička analiza hartija od vrednosti
28 Teorija investiranja
29 Revizija u osiguranju

 

Studijski program Berzansko poslovanje

Kadrovi ovog profila bukvalno ne postoje. Brokeri se obrazuju kad nas na kursevima koji traju 15 dana. Njih mogu da pohađaju kadrovi sa srednjom školom i to bilo kojom, kao i oni sa fakultetom. Ovaj nivo brokerskag obrazovanja može da zadovolji osnovne zahteve vođenja brokerske operative, ali bez ulaska u suštinu brokerske strategije i tehnike berzanskog trgovanja: Na ovakvim kursevima ne magu se savladati ni osnovni principi strategije vođenja brokerskog posla. Ukoliko ste hteli da postanete trejder, jednostavno nije posto¬jala škola gde biste mogli da odete i naučite sve tajne ovog posla. Jedini put ka ovom zanimanju je bio da vas, u nekoj od finansijskih kuća, profesionalni trejder pozove da mu budete asistent u poslu i tako ispečete. zanat; obično su to bili ljudi koje ste poznavali ili ste naravno trebali da imate dobru preporuku. Visoka škola strukovnih studija za računovodstvene i berzanske poslove kroz svoj akreditovani rad želi da ukloni ove prepreke i da svima omogući ravnopravan pristup obrazovanju.

Spisak predmeta na smeru BERZANSKO POSLOVANJE (ukupno 24):

R.B. Predmet
Obavezni predmeti
1 Makroekonomija
2 Ekonomika preduzeća
3 Osnovi informatike
4 Sociologija menadžmenta
5 Mikroekonomija
6 Osnovi računovodstva
7 Matematika
8 Engleski I
9 Berze i finansijska tržišta
10 Statistika
11 Finansijska matematika
12 Profesionalna informatika
13 Engleski II
14 Teorija investiranja
15 Tehnička analiza hartija od vrednosti
16 Finansijski menadžment
17 Monetarna ekonomija
18 Analiza finansijskih izveštaja
19 Engleski III
Izborni predmeti I (izaberite 3 od 6)
20 Berzansko pravo
21 Elektronsko poslovanje
22 Finansijsko računovodstvo i bilans
23 Međunarodne poslovne finansije
24 Poslovno planiranje
25 Poslovno pravo
Izborni premeti II (izaberite 2 od 4)
26 Javne finansije
27 Revizija
28 Upravljačko računovodstvo
29 Revizija u osiguranju

 

Opis i sadržaj predmeta:

 

Makroekonomija

Cilj programa:

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa relevantnim makroekonomskim fenomenima i sa njihovim implikacijama na poslovno odlučivanje. U okviru ovog predmeta studenti stiču kako apstraktna teorijska znanja modelima, tako i sistematizovanje empirijske činjenice o makroekonomskim kretanjima.

Sadržaj programa syllabus:

Razvoj ekonomske misli: Počeci ekonomske misli na osvitu civilizacije Vavilon, Egipat, Indija, Grčka, Rim. Rani feudalizam. Razvijeni feudalizam. Fiziokratsko tumačenje ekonomije. Merkantilizam. Klasična politička ekonomija. Teorija radne vrednosti. Subjektivističke teorije vrednosti. Savremene ekonomske teorije. Socijalističke ideje u ekonomiji.
Razvoj ekonomije: Robovlasnički period. Feudalni period. Rani kapitalizam. Razvijeni kapitalizam. Imperijalizam. Globalizacija. Karakteristike prelaznih etapa. Tržišna ekonomija: Osnovni elementi. Ponuda i tražnja. Problem ravnoteže. Globalna ravnoteža. Parcijalna ravnoteža. Neravnoteža. Teorije vrednosti. Teorije cene. Posledice neravnoteže. Oblici tržišne organizacije.
Teorije rente: Zemljišna renta u poljoprivredi. Zemljišna renta u rudarstvu. Položajna renta. Diferencijalna renta. Apsolutna renta. Profit i renta. Novac i kredit: Pojava novca. Uloga i funkcija novca. Monetarna ravnoteža. Monetarna neravnoteža. Kretanje kapitala globalno. Kretanje kapitala mikroekonomsko. Štednja i akumulacija.

Ekonomika preduzeća

Cilj programa:

Nastavnim planom i programom iz predmeta se prezentiraju savremena rešenja i saznanja iz oblasti teorija i prakse organizovanja, U celini, izučavajući predmet Organizacija preduzeća, po ovom nastavnom planu, studentima se pruža mogućnost, da steknu osnovna znanja o organizaciji rada i sredstava u preduzeću, kao i da lakše rešavaju dileme u vezi sa izvorom modela organizacione strukture upravljanja i rukovođenja poslovanjem preduzeća u savremenoj praksi.

Sadržaj programa syllabus:

Organizacija: Preduzeće kao privredni organizam. Unutrašnja organizacija preduzeća. Opis funkcija. Povezivanje funkcija u sistem. Donošenje i izvršavanje odluka. Tipovi organizacije.
Predmet ekonomike kao naučne discipline. Troškovi poslovanja. Prihodi. Finansijski rezultat i njegova raspodela. Principi poslovanja. Sredstva preduzeća. Osnovna sredstva. Obrtna sredstva. Tranzitni oblik sredstava. Izvori finansiranja. Kapital preduzeća. Kreditni izvori. Vrste preduzeća. Sistem upravljanja. Tržišna orjentacija i poslovna politika. Planiranje.

Osnovi informatike

Cilj programa:

Usvajanje osnovnih znanja iz informacionih sistema i informacione tehnologije malih i srednjih preduzeća. Osposobljavanje za rad na projektovanju, menadžmentu razvoja i primeni informacionog sistema kod njih. Cilj izvođenja vežbi je praktično osposobljavanje studenata da samostalno učestvuju u projektovanju informacionog sistema u računovodstvu koristeći predznanja iz teorije sistema, poznavanja alata za razvoj softvera i primenu tehnika i metoda informacione tehnologije.

Sadržaj programa syllabus:

Savremene tehnike za projektovanje savremenih informacionih tehnologija: postupak dekompozicije poslovnih procesa. primena standarda u projektovanju informacionih sistema. primena standarda UML u projektovanju informacionih sistema. primena standarda XML u savremenom načinu rada. metodologija kontrole kvaliteta pri projektovanju IS. Pojam i uloga baza podataka u procesu izveštavanja: pojam meta podataka. pretraživanje baza podataka. Uloga DW u obezbeđivanju podataka. elementi sigurnosti i zaštite u okviru baza podataka. Osnove Informacionog sistema preduzeća: podsistem planiranja. podsistem marketinga i prodaje. podsistem nabavke. podsistemi proizvodnje. podsistem finansije – računovodstva. opšti podsistem preduzeća. Osnovni elementi podsistema finansije računovodstvo: dekompozicija finansijskog dela podsistema. platni prometi. rad na tržištu hartija od vrednosti. upravljanje gotovinskim tokom. dekompozicija računovodstvenog dela podsistema. automatizacija formiranja naloga glavne knjige. automatizacija procesa izrade bilansnih izveštaja. dekompozicija pomoćnih poslovnih knjiga kao dela podsistema. standard xbrl i finansijsko izveštavanje kao sastavni deo podsistema. Kontrole u procesu informacionih tehnologija: formalne i logičke kontrole. pripreme akcije za revizorski postupak u uslovima digitalnih dokumenata. DSS kao nadgradnja na informacioni sistem preduzeća: Formiranje baze znanja. Uloga povratne sprege na donošenje poslovnih odluka. Internet kao nova poslovna infrastruktura: pojam internet. pojam intranet. pojam ekstranet. Web i tehnike na web-u (dinamički i statički sajt): tehnike pretraživanja na web-u. struktura sajta. hijerarhije web-a. marketing aktivnosti posredstvom web-a. web aukcije, virtualne komunikacije i web portal.

Sociologija menadžmenta

Cilj programa:

Upoznavanje studenata sa osnovnim sociološkim kategorijama, sistemom i metodoma sociološke nauke. Takođe, studentima se pružaju osnovne informacije o razvoju ljudskog društva, protivurečnostima u svetu i kod nas. Deo programsih sadržaja upoznaje studente sa elementima sociologije rada i dejstvu ljudskog faktora na njih.

Sadržaj programa syllabus:

Sociologija i društvena akcija. Predmet sociologije. Osnovne kategorije sociologije. Razvoj sociologije i oformljenje posebnih sociologija. Predmet i zadaci sociologije menadžmenta. Predmet sociologije menadžmenta. Razvoj misli o upravljanju. Teorije menadžmenta: pojam i razvoj. Savremena shvatanja o menadžmentu. Značaj sociologije menadžmenta. Radne grupe i menadžment. Sociološki pojam rada i radne grupe. Sadržaj i karakter rada. Intelektualizacija proizvodnog rada. Vrste i oblici radnih grupa. Formalna organizacija radnih grupa. Neformalni odnosi u radnoj grupi. Oblici radnih grupa u Jugoslaviji. Menadžment u radnim grupama. Društveno okruženje i menadžment. Radna grupa i društveno okruženje. Privredno - sistemsko okruženje, radna grupa i menadžment. Društveno - politički sistem, radna grupa i menadžment. Kulturno - civilizacijsko okruženje i menadžment. Globalno okruženje, radna grupa i menadžment. Ekologija i menadžment. Ekološka sredina i radna grupa. Globalni karakter ekoloških problema. Ekološka kriza i mogućnost njenog rešavanja. Održiv razvoj i menadžment. Planetarni ekološki humanizam i menadžment. Motivacija za rad i poslovni moral. Pojam i vrste motiva. Motivi i radni moral. Ličnost i radni moral. Poslovni moral menadžera. Globalizacija i menadžment. Pojam i vrste globalizacije. Ekonomska globalizacija. Subjekti ekonomske - multinacionalne korporacije. Globalizacija i menadžment. Tranzicija i menadžment. Pojmovno određivanje tranzicije. Tranzicija i promene u svetu rada. Uloga menadžera u ostvarivanju ciljeva tranzicije. Menadžeri kao socijalni sloj. Karakteristike profesije menadžera. Mesto menadžera u socijalnoj strukturi društva. Liderstvo i menadžment. Specifičnosti obrazovanja menadžera. Poslovni konflikti i menadžment. Konflikt kao društeni odnos. Konflikti u radnim grupama: uzroci i posledice. Konflikti u poslovnim sistemima tranzicije. Uloga menadžera u sagledavanju i rešavanju konflikata.

Mikroekonomija

Cilj programa:

Cilj izučavanja mikroekonomije je proučavanje zakonitosti koje deluju na poslovanje i rad preduzeća kao tehnoekonomske i poslovne celine nezavisno od zadatka koje ono obavlja u procesu društvene reprodukcije.

Sadržaj programa syllabus:

Predmet i metod mikroekonomija.
Osnovni problemi ekonomske organizacije društva.
Tržišni sistem privređivanja. Uloga države u tržišnoj ekonomiji.
Osnovi analize ponude i tražnje.
Elastičnost ponude i tražnje.
Teorija ponašanja potrošača.
Dalja razrada i primena teorije izbora potrošača.
Potrošačev višak.
Proizvodnja i troškovi.
Osobine proizvodne funkcije.
Funkcije troškova i tražnja za faktorima proizvodnje.
Ponuda u uslovima potpune konkurencije.
Monopol.
Monopolistička konkurencija i oligopol.
Modeli oligopola i teorija igara.
Tražnja za faktorima proizvodnje u potpunoj konkurenciji.
Tražnja za faktorima proizvodnje u uslovima monopola i monopsona.
Tržište faktora proizvodnje: zemlja i kapital.
Državno regulisanje tržišta.
Opšta ravnoteža i ekonomsko blagostanje.
Paretov kriterijum i konkurentska ravnoteža.

Osnovi računovodstva

Cilj programa:

Cilj izučavanja ovog predmeta je da osposobi studente za primenu savremenog instrumentarija u oblasti kontrole u usmeravanju finansijskih tokova, za praćenje sve raznovrsnijih transformacija sredstava i dinamike njihovih izvora, kao i za pripremu podataka koji su neophodni za donošenje odluka i kontrolu korišćenja raspoloživih sredstava.

Sadržaj programa syllabus:

Pojam i nastanak računovodstvenih evidencija. Funkcija računovodstva u savremenoj privredi. Računovodstveno praćenje ekonomskih kategorija. Osnovna sredstva. Materijalni oblik. Nematerijalni oblik. Obrtna sredstva. Novac. Zalihe. Proizvodnja. Potraživanja. Obaveze. Poslovne. Kreditne. Izvori sredstava. Kapital po vrstama. Obaveze po vrstama. Vremenska razgraničenja. Neposlovna sredstva i izvori. Bilans stanja. Bilans uspeha. Sistematizacija poslovnih promena sa stanovišta bilansa. Promene u bilansu stanja. Promene u bilansu uspeha. Formiranje finansijskog rezultata u proizvodnji. Formiranje finansijskog rezultata u uslužnom sektoru. Formiranje finansijskog rezultata u trgovini. Parcijalne vežbe. Kompleksne vežbe. Informatika u računovodstvu.

Matematika za ekonomiste

Cilj programa:

Osnovni cilj ovog kursa, jeste sticanje znanja i razumevanje bazičnih matematičkih metoda i njegova primena u rešavanju konkretnih ekonomskih problema.

Sadržaj programa syllabus:

Razmere, srazmere i proporcije. Osnovni pojmovi o proporcijama i srazmerama. Produžene proporcije. Pravilo trojno. Primena proporcija. Verižno pravilo. Aritmetički niz. Osnovne karakteristike aritmetičkog niza. Rastući aritmetički niz. Opadajuća aritmetička progresija. Procentni i promilni račun. Prost interes. Elementi procentnog računa. Dvostepeno uvećanje i procentni račun. Procentni račun više sto. Procentni račun niže sto. Primena procentnog računa "od sto". Praktična primena procentnog računa "višesto" (na sto). Primena promilnog računa. Problemi smeše i homogenizacije. Homogenizacija proporcija. Skraćena proporcija.

Finansijsko računovodstvo i bilans

Cilj programa:

Cilj predmeta je da se studenti prvenstveno upoznaju sa posebnim problemima obračuna i analize troškova u preduzećima, kako bi se osposobili da u praksi kreiraju i koriste odgovarajuće računovodstvene informacije za potrebe upravljanja preduzećima.

Sadržaj programa syllabus:

Finansijsko računovodstvo i bilans u savremenoj privredi. Kontni planovi. Struktura kontnih planova. Bilansni. Procesni. Sadržaj kontnih planova. Knjiženje poslovnih operacija po vrstama. Formiranje bilansa stanja. Formiranje bilansa uspeha. Formiranje bilansa novčanih tokova. Obračun proizvodnje. Promene zaliha. Primeri za vežbu iz proizvodnje. Primeri za vežbu iz usluga. Primeri za vežbu iz trgovine. Organizacija finansijskog računovodstva. Formiranje informacione osnove. Prilagođavanje kontnog plana. Šifriranje kao element organizacije. Šifriranje promena. Organizacija dokumentacione osnove. Interni normativi. Priprema poslovnih knjiga za reviziju. Izveštavanje. Formiranje kontnog plana. Primena kontnog plana. Tehnika knjiženja. Tehnika bilansiranja. Bilans stanja. Bilans uspeha. Bilans novčanih tokova. Bilansi u proizvodnji. Bilansi u uslugama. Bilansi u trgovini. Računovodstveni standardi.

Statistika

Cilj programa:

Statistička analiza se danas koristi u svim oblastima ljudske aktivnosti. Posebno značajno mesto primene statističkih metoda predstavljaju društveno ekonomske pojave. Danas je široko razvijeno područje posebnih statistika u okviru društveno-ekonomske problematike. Cilj izučavanja ovog predmeta je da studenti ovladaju opštim znanjima iz statističke analize.

Sadržaj programa syllabus:

Statistički nizovi i distribucije frekvencija: Osnovni pojmovi. Grafičko prikazivanje distribucija frekvencija. Razni oblici distribucija frekvencija.
Srednje vrednosti: Opšti pojmovi. Srednje vrednosti Centralna tendencija. Vrste srednjih vrednosti. Definicija aritmetičke sredine. Izračunavanje aritmetičke sredine iz negrupisanih i grupisanih podataka. Promene aritmetičke sredine kod transformacije obeležja. Izračunavanje aritmetičke sredine sabiranjem. Izračunavanje aritmetičke sredine pomoću provizorne sredine. Aritmetička sredina relativnih brojeva.
Mere varijacije: Opšti pojmovi. Standardna devijacija. Izračunavanje standardne devijacije na bazi negrupisanih i grupisanih podataka. Promena standardne devijacije kod obeležja. Izračunavanje standardne devijacije sabiranjem. Izračunavanje standardne devijacije pomoću provizorne sredine. Normalizovano obeležje. Koeficijent varijacije. Izračunavanje standardne devijacije ako su poznate standardne devijacije podgrupa. Ostale mere varijacije.
Osnovi korelacije: Opšti pojmovi. Funkcionalna zavisnost i korelaciona veza. Regresione linije. Najbolje prilagođena linija. Normalne jednačine. Koeficijent korelacije i njegovo izračunavanje. Jednačine regresionih pravac i odstupanje od njih. Krivolinijska korelacija. Parcijalna i mulitpla korelacija. Upotreba korelacije u uzročnoj analizi.

Finansijska matematika

Cilj programa:

Da bi odgovorio postavljenim zadacima stručni kadar u privredi mora da poseduje i određena znanja iz finansijske matematike i da ovlada aktuelnim matematičkim metodama koje se primenjuju u praksi.

Sadržaj programa syllabus:

Metodi obračuna kamata i diskonta. Relativna stopa i metod prostog interesa. Konformna stopa i metod obračuna. Primena konformne stope za period kraći od godinu dana. Primena konformne stope za period duži od godinu dana. Izračunavanje dužine perioda iz poznate konformne stope. Sadašnja i buduća vrednost ulaganja. Amortizacija kredita sa jednakim anuitetima.

Elektronsko poslovanje

Cilj programa:

Cilj programa je stvaranje okvira za razumevanje snaga koje upravljaju poslovanjem na Internetu. Najvažniji zadatak ovog predmeta se odnosi na povezivanje nove tehnologije i postojećih saznanja, kao i na upoznavanje novih oruđa, izazova i tehnika koje koristi Internet marketing.

Sadržaj programa syllabus:

Uticaj procesa globalizacije na savremeno poslovanje: Nastanak i razvoj Interneta. Savremeno elektronsko poslovanje. Elektronska trgovina kao faktor globalizacije poslovanja.
Inovacije koje sa sobom donosi naučno-tehnički progres. Prelazak trgovine iz tradicionalne na elektronsku fazu razvoja. Poslovanje bez papira. Putovanje je počelo običnim ''klikom''. Primjena računara u trgovini. Poslovanje brzinom misli.
Internet savremeni koncepti trgovinskog menadžmenta. Internacionalno kodiranje proizvoda (EAN) sistem i inovacije na bazi EPOS tehnologija. Digitalni proizvodi i usluge. Elektronsko poslovanje. Miks asortimana roba i usluga na Internetu. Kanali prodaje na Internetu. Internet marketing. Promocija u Internet trgovini.
Elektronska trgovina kod nas i u svijetu. Sigurnost trgovine na Internetu. Budućnost trgovine na Internetu. Pilot projekat – trgovine preko Interneta. Elektronska trgovina i zemlje u razvoj.

Berze i finansijska tržišta

Cilj programa:

Davanje studentima što potpunijeg znanja iz funkcionisanja berzi, uvođenja hartija od vrednosti na berzi, kotiranje hartija od vrednosti, prodaja, određivanje cena hartija od vrednosti, kotiranje, osnovni berzanski izveštaji. Funkcionisanje glavnih berzi u svetu (njujorška, londonska, tokijska, frankfurtska i dr.).

Sadržaj programa syllabus:

Opšti pristup: Nastanak i razvoj berze. Vrste berzi. Karakteristike berzansknih poslova. Savremene berze: Robne berze. Međuberzanska komunikacija. Odgovornost berze. Odgovornost berzanskog poslovanja.
Trgovanje na berzi: Formiranje ponude. Formiranje tražnje. Sučeljavanje ponude i tražnje. Formiranje berzanske cene. Problem oscilacija cena. Garancije za kvaliet hartija od vrednosti. Organizacija berze. Organizacija trgovine na berzi.
Finansijski instrumenti na berzi: Puno novčano pokriće. Garancije banaka. Brokerske garancije. Depoziti. Hipotekarne garancije. Garancije dilera.
Vanberzansko poslovanje: Vanberzansko poslovanje i kršenje berzanskih pravila. Uloga brokera u vanberzanskim poslovanju. Agenture. Odgovornost za posao. Bilansiranje berzanskog poslovanja.
Kotiranje hartija od vrednosti na berzi: Vrste hartija od vrednosti. Vrste emitenata. Informacije o bonitetu. Uloga berzanskog posrednika u oceni boniteta. Ulog berze u utvrđivanju boniteta hartija koje se kotiraju na berzama. Berzanske kalkulacije.
Tržište novca i kapitala: Ponuda novca. Ponuda kapitala. Tražnja novca i kapitala.

Berzansko pravo

Cilj programa:

Predmet Berzansko pravo, izučavanjem berzanskog prava, kao jedne od „mlađih“ pravnih grana. Predmet se pre svega bavi izučavanjem domaćih izvora prava, ali i pojedinih međunarodnih konvencija u ovoj oblasti. Posebna pažnja se posvećuje izučavanju prava EU, jer je ono u oblasti tržišta vrednosnica najviše ujednačeno od svih pravnih grana.

Sadržaj programa syllabus:

Pravni karakter berzanskog posla: Zastupanje kupaca. Zastupanje prodavaca. Zastupanje berzanskih posrednika. Zastupanje emitenata. Zastupanje vrednosnih papira. Suprotnost interesa. Specifičnosti pravnih poslova na robnoj berzi. Odnosi sa drugim berzama. Zastupanje kupca i prodavca. Berzanski posrednici.
Berzanska pravila i organi: Pravila trgovanje na berzi. Statut berze. Ostala akta berze. Organi berze. Ovlašćenja u pravnim poslovima.
Odgovornost berze i njenih organa u trgovanju: Odgovornost berze i njenih organa. Odgovornost berzanskog posrednika. Odogvornost garanta i deponenta. Odgovornost emitenata i kupca. Odgovornost za finansijske špekulacije. Odgovornost prodavca. Odgovornost za štetu na berzi.

Profesionalna informatika

Cilj programa:

Sagledavanje karkateristika poslovnih informacionih sistema, načina izbora gotovih integrisanih softverskih sistema i specifični problemi uvođenja.

Sadržaj programa syllabus:

Elektronsko poslovanje: pojam B2B poslovanje. pojam B2C poslovanje. FI2FI poslovanje. Elektronske poruke struktura, sintaksa. Tržište hartija od vrednosti u elektronskom okruženju. Tehnologija rada Call centara. Elektronska pošta.
Elektronske poruke: Uloga ISO, CEFACT-a, UN/EDIFACTA, agencije ANSI, SEC-a i ARPA, u definisanju međunarodnih standarda u delu informacionih tehnologija. Piramida EDI softvera (aplikacija, interfejs, translacija, komunikacija). Meta podaci, repozitorijum i taksonomija, semiotika.
Uloga kartica u elektronskom poslovanju: smart cart. zaštita u poslovanju sa novčanim karticama. digitalni potpis putem kartice.
Pretnje i bezbednost u uslovima elektronskog poslovanja: metodi zaštite. zaštita privatnosti. kontrola pristupa i autentičnosti. zaštite kod klijenta. zaštita na serveru.
Uloga mobilne tehnoologije u elektronskom poslovanju.
IT revizija u uslovima bezpapirne dokumentacije: revizorske tehnike. CAAT tehnike. Odnos revizije u EDI okruženju. Interna revizija u IT okruženju. Kriptografija i njena praktična primena
Digitalni potpis: uloga i rad certifikacionog tela. modeli scenarija i podscenaria u radu certifikacionog tela (Swiftov model).
Etički principi u elektronskom poslovanju.
Elementi planiranja uvođenja elektronskog poslovanja.
Edukacija kao preduslov uvođenja novih tehnologija.
Druge oblasti primene elektronskog poslovanja, i-vlada, zdravstvo.
Edukacija na daljinu, i primena u nekim drugim sferama interovanja.
Uloga velikih svetskih lidera u informacionim tehnologijama sa osnovnim primerima kao što su: IBM, SUN, Oracle, Microsoft, CISCO.

Poslovno pravo

Cilj programa:

Cilj izučavanja predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz oblasti: Stvarnog prava, Radnog prava, Obligacionog prava i Privrednog prava. Pored toga, u okviru ovog predmeta studenti će se upoznati sa ugovorima robnog prometa i bankarskim poslovima, hartijama od vrednosti, kao i praktično znanje međunarodnih ugovora, poslovanja i rešavanja pravnih sporova.

Sadržaj programa syllabus:

Uvod u pravo. Nastanak i razvoj privrednih poslova i primena prava u njima. Podela prava na uže discipline. Teorija organizacionog prava.
Pravno statusna pitanja: Osnivanje firme. Dokapitalizacija. Društva lica. Društva kapitala. Transformacija pravne forme. Stečaj. Likvidacija. Kapitalna konverzija. Promena vlasništva. Kupoprodaja firme. Vlasništvo nad firmom i kapitalom.
Trgovački poslovi (osnovi obligacija): Kupoprodaja robe i usluga. Građenje. Uvoz i izvoz. Kreditni poslovi. Depozitni poslovi. Osiguranje. Naknade štete u trgovačkim poslovima. Transfer tehnologije. Transfer kapitala.
Pravna zaštita svojine: Pravna zaštita imena. Pravna zaštita lica. Pravna zaštita intelektualne svojine. Pravna zaštita od zloupotreba u firmi. Pravna zaštita od špekulacija na štetu firme. Pravna zaštita ostale imovine. Pravna zaštita od grešaka i propusta. Pravna zaštita od štete drugim licima. Pravna zaštita materijalne imovine. Mehanizmi pravne zaštite.
Radno pravo: Radni odnosi. Prava iz radnih odnosa. Kolektivni ugovori. Pravo na organizovanje radnika. Radne obaveze. Zaštita prava iz radnog odnosa. Materijalna prava. Usavršavanje i prekvalifikacija. Rad na Sic. Zaštita na radu. Angažovanje po ugovorima bez radnog odnosa. Dokumentacija o radu. Radni odnos sa stranim državljanima. Disciplina na radu.
Pravno normativna organizacija firme: Pravna akta. Unutrašnja organizacija firme. Upravljanje firmom. Organi upravljanja. Prenos ovlašćenja u upravljačkih funkcija. Nadležnost organa upravljanja.

Specijalna računovodstva i bilansi

Cilj programa:

Upoznavanje studenata sa specifičnostima različitih oblika računovodstva i periodičnim i godišnjim obračunima kao rezultatom odgovarajućeg poslovanja.

Sadržaj programa syllabus:

Pojam i karakteristike specijalnih bilansa. Prva knjiženja i bilans osnivanja nove firme. Bilans promene vlasnika (primopredaje firme). Knjiženje i bilans konverzije obaveza u vlasnički kapital. Knjiženje i bilans promene pravne forme. Bilans fuzije preduzeća. Knjiženje i bilans pripajanja. Deobni bilansi. Bilans dokapitalizacije. Knjiženje i bilansi sanacije. Knjiženje i bilans redukcije kapitala. Knjiženje i bilans ulaska u stečaj. Knjiženje i bilans izlaska iz stečaja. Knjiženje i bilans redovne likvidacije. Lažni i špekulativni bilansi. Knjigovodstveni tretman otkupa sopstvenih akcija. Stečajna reorganizacija. Konsolidacija bilansa stanja i uspeha.

Upravljačko računovodstvo

Cilj programa:

U okviru ove discipline izučava se teorija interne ekonomije sa tehnikom internog obračuna knjiženja i bilansiranja. U disciplini se izučavaju metode savremenog obračuna i kontrole troškova.

Sadržaj programa syllabus:

Uloga i značaj upravljačkog računovodstva u savremenoj privredi.
Elementi teorije troškova i prihoda.
Inflacija i troškovi.
Knjigovodstveno obuhvatanje troškova.
Interni obračun između mesta i nosilaca troškova.
Sistem obračuna po stvarnim troškovima.
Obračun po planskim i standardnim troškovima.
"Direct costing" i marginalni obračun.
Sistemi kalkulacija.
Interni obračun i kalkulacije održavanja energetike i mehanizacije.
Obračun usluga internog transporta.

Javne finansije

Cilj programa:

Da studentima pruži osnovna znanja i dotignuća finansijske nauke iz područja monetarne i fiskalne ekonomije. Iz područja Javnih finansija izučavaju se problemi savremenih javnih rashoda, javnih prihoda, poreza, carina i drugih javnih prihoda, a zatim javni dug i budžet.

Sadržaj programa syllabus:

Razvoj i nastanak javnih finansija. Javne finansije u društveno ekonomskim epohama. Veza između javnih finansija i društvene. odnosno državne organizacije. Sistemi finansiranja javnih funkcija.
Pojam javnih rashoda. Vrste javnih rashoda. Javni rashodi za odbranu zemlje. Javni rashodi za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje sistema. Javni rashodi za infrastrukturu. Javni rashodi za razvoj društveno - ekonomskog sistema. Javni rashodi za školovanje. zdravlje i kulturu. Oslati oblici javnih rashoda. Veza između javnih rashoda i nivoa ekonomske aktivnosti. Ekonomska korist od javnih funkcija. Javne funkcije kao finansijski teret. Problem optimalizacije visine javnih rashoda. Stimulacioni mehanizam za razvoj privrede u strukturi javnih rashoda. Finansijski izvori za pokriće javnih rashoda. Ostvarivanje prihoda za pokriće javnih rashoda. Prihodi od privrede. Prihodi od grana. Ostali prihodi.
Javni fondovi. Sistemi oporezivanja. porezi na dobit i dohodak građana. Porezi na imovinu. Porezi i takse na vršenje delatnosti. Porezi na rentu. Porezi na plate i druge oblike zarada. Porezi na autorska prava i prihode od intelektualne svojine.
Glavarine: Ostali oblici oporezivanja. Carine kao fiskalni instrumenat. Carine kao stimulacija i zaštita. Carinski sistem. Monetarna funkcija poreza i carina. Alokativna funkcija poreza i carina. Porezi na promet. Porez na dodatnu vrednost. Pojam i vrste budžeta. Budžetski deficit i njegovo pokriće. Budžetski suficit. Ekonomska funkcija javnih finansija. Socijalna funkcija javnih finansija. Organizacija javnih finansija. Problem centralizacije i decentralizacije javnih rashoda i prihoda.

Finansijski menadžment

Cilj programa:

Vođenje finansija u savremenoj firmi diferencirano je kao osamostaljena profesija te je izučavanje ove discipline postalo izuzetno značajno za svakog ekonomistu u privredi. U tom smislu upoznavanje sa poslovima ove profesije, predmet je izučavanja u ovoj disciplini.

Sadržaj programa syllabus:

Preduzeće i okruženje: Uvod u finansijski menadžment. Oblici vlasništva i kontrole nad preduzećem. Finansijski sistem. Poreski sistem.
Tražnja za robom i kapitalom: Tražnja za proizvodima. Uticaj cene na obim prodaje i prihod od prodaje. Cenovna elastičnost tražnje. Dohodna elastičnost tražnje. Unakrsna elastičnost tražnje. Predviđanje tražnje.
Analiza troškova: Koncepti troškova. Amortizacija osnovnih sredstava. Vrste troškova. Fiksni troškovi. Varijabilni troškovi. Granični troškovi. Ukupni troškovi. Formiranje cene proizvoda. Troškov-Obim-Profit analiza.
Analiza bilansa: Bilans stanja. Analiza dinamine bilansa stanja. Struktura bilansa stanja. Statistička analiza bilansa stanja. Bilans uspeha. Dinamika bilansa supeha. Struktura elemenata bilansa uspeha. Statistička analiza bilansa uspeha.
Upravljanje obrtnim sredstvima: Komponente obrtnih sredstava i strategija finansiranja. Upravljanje novčanim sredstvima. Potraživanja od kupaca. Zalihe.
Elementi finansijske matematike: Relativna kamatna stopa i metod prostog interesa. Konformna kamatna stopa i konformni metod obračuna. Sadašnja i buduća vrednost ulaganja. Udvostručite svoj novac. Amortizacija zajma sa jednakim anuitetima.
Struktura i cena kapitala: Prinos na hartije od vrednosti. Rizik i stopa prinosa. Dugoročni izvori finansiranja i njihova cena. Kratkoročni izvori finansirnaja i njihova cena. Finansijski leveridž. Konceptualni aspekt strukture kapitala. Politika dividendi.
Berza - analiza i nastup: Investiranje na berzi. Osnovi tehničke analize. Pomični proseci. Oscilatori. Investiciono odlučivanje: Metode za ocenu investicionih projekata. Očekivani cach flow od projekta. Neto sadašnja vrednost. Interna stopa prinosa. Konflikt između metoda neto sadašnje vrednosti i interne stope prinosa. Prosečna stopa prinosa. Period povraćaja ulaganja.
Procena vrednosti preduzeća: Koliko košta preduzeće? Metod diskontovanog novčanog toka. Metod vrednosti neto imovine.

Specijalna Revizija

Cilj programa:

Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje osnovnih karakteristika postupka revizije finansijskih izveštaja, kao i razumevanje međunarodnih standarda revizije, posebno onih koji se odnose na odgovornost revizora, planiranje postupka revizije, internu kontrolu u preduzećima, kao i na druge usluge srodne reviziji.

Sadržaj programa syllabus:

Pojam i značaj revizije. Korisnici revizijskih informacija. Kontrola i revizija. Interna kontrola. Interna revizija. Eksterna revizija.
Specifičnosti poslovanja osiguravajućih kompanija. Osiguranje i rizik.
Vrste osiguranja. Karakter premije osiguranja i premijski ciklus.
Bruto premija. Premijski ciklus. Revizijske procedure u osiguranju.
Postupak revizije računovodstvenog izveštaja osiguravajućih kompanija.
Revizija bilansne aktive (sredstava). Revizija upisanog a neuplaćenog kapitala. Revizija stalne (investicione) imovine. Revizija obrtnih sredstava. Revizija aktivnih vremenskih razgraničenja. Revizija bilansne pasive (izvora). Revizija dugoročnih rezervisanja (pokrića).
Revija obaveza. Revizija ostalih obaveza iz poslovanja i drugih kratkoročnih obaveza. Revizija pasivnih vremenskih razgraničenja.
Revizija kapitala (vlastitih sredstava). Revizija bilansa uspeha.
Revizija poslovnih prihoda. Revizija finansijskih prihoda. Revizija neposlovnih i vanrednih prihoda. Revizija poslovnih rashoda. Revizija finansijskih rashoda. Revizija neposlovnih i vanrednih rashoda.
Revizija rezultata poslovanja (uspešnosti). Donošenje revizijskog mišljenja. Izveštavanje. Aktuarske osnove revizije matematičkih rezervi. Analiza ravnomernih rizika. Uticaj fluktuacije rizika na visinu dugoročnih rezervisanja. Revizija dugoročnih rezervisanja životnog osiguranja. Revizija primene mortalitetnih tablica kao osnove izračunavanja matematičkih rezervi. Osnovne vrste osiguranja života.
Revizija matematičkih rezervi osiguranja lične rente. Revizija matematičkih rezervi osiguranja kapitala. Revizija matematičkih rezervi osiguranja kapitala za slučaj doživljenja. Revizija matematičkih rezervi osiguranja kapitala za slučaj smrti. Revizija matematičkih rezervi osiguranja kapitala za slučaj smrti ili doživljenja-Mešovito osiguranje. Revizija matematičkih rezervi osiguranja sa utvrđenim rokom isplate. Uticaj promene diskontne stope na visinu matematičkih rezervi.

Analiza finansijskih izveštaja

Cilj programa:

Oblikovanje uspešne poslovne strategije preduzeća podrazumeva naglašenu potrebu za kvalitetnim informacijama – računovodstvenim i ne računovodstvenim. Značajno mesto pri tome ima analiza finansijskih izveštaja na osnovu koje se može meriti uspeh preduzeća u okviru njegove poslovne strategije.

Sadržaj programa syllabus:

O bilansima i bilansiranju. Bilansna aktiva. Pasiva bilansa. Načela bilansiranja. Bilansni obuhvat stalne imovine i dugoročnih ulaganja. Bilansiranje obrtnih sredstava. Bilansno izražavanje i vrednovanje trajnog kapitala. Konstrukcija bilansa uspeha. Investiranje u osnovna sredstva. Analiza osnovnih sredstava u ekploataciji. Analiza investiranja u obrtna sredstva. Analiza korišćenja finansijskih izvora.
Analiza efektivnosti i efikasnosti u internoj ekonomiji. Identifikacija ekonomskih kvaliteta. Analiza kriznih ciklusa i mogućnosti sanacije.
Bilans u inflaciji. Analiza tržišnih aktivnosti i zazora u organizaciji.
Bilansni obuhvat dinamike u ekonomiji. Analiza pokazatelja: profitabilnosti, likvidnosti, poslovne aktivnosti, pokrića i solventnosti.

Monetarna ekonomija

Cilj programa:

Da studentima pruži osnovna znanja i dotignuća finansijske nauke iz područja monetarne i fiskalne ekonomije. Iz područja monetarnih finansija posebno se izučavaju problemi novca, vrste novca, vrednost i promene vrednosti novca, inflacija i deflacija, stabilizaciona politika, a zatim monetarni agregati kao i međunarodni monetarni sistem.

Sadržaj programa syllabus:

Uvod u monetarnu ekonomiju. Teorija vrednosti i analitičke osnove novca. Definicija novca. Novčana masa i drugi monetarni agregati. Brzina opticaja novca. Primarni novac. Mehanizam kreiranja i povlačenja novčane mase. Monetarno-kreditna multiplikacija. Analiza tražnje novca. Ponuda i tražnja novca i monetarna ravnoteža. Monetarni fenomeni inflacije. Intermedijarni ciljevi i indikatori monetarne politike. Vremensko kašnjenje u delovanju mera monetarne politike. Transmisioni mehanizam monetarnih procesa. Kvantitativna teorija novca i monetaristička teorija. Kejnzijanska i neokejnzijanska monetarna teorija. Koncepcije monetarne politike. Operativni pristupi vođenju monetarne politike. Monetarni menadžment i monetarna politika. Monetarni instrumentarijum. Obavezne rezerve banaka kao instrument monetarne politike. Eskontna (diskontna) stopa kao instrument monetarne politike. Operacije na otvorenom tržištu. Ostali instrumenti monetarne politike. Centralna banka i monetarno regulisanje. Strategija efikasne monetarne politike. Koordinacija monetarne i fiskalne politike.

Međunarodne poslovne finansije

Cilj programa:

Da upozna studente sa mikro i makro finansijskim odrednicama međunarodnih finansija. Na ovaj način studenti se osposobljavaju za uključivanje u praktične i teorijske procese kako u domaćim tako i međunarodnim preduzećima.

Sadržaj programa syllabus:

Zašto je devizni kurs bitan? Pojam međunarodnog deviznog tržišta. Istorija novca. Uloga Centralne banke i novčana masa. Novčana masa. Trgovanje devizama i devizni kursevi. Kratka istorija Forex tržipta i učesnici na ovom tržištu. Učesnici na FOREX tržištu. Označavanje valuta i valutni parovi. Osnovna i kontra valuta. Direktna i indirektna kotacija valuta. Izračunavanje bilansa uspeha, profita ili gubitka. Rollover kamata. Margin trading. Vrste naloga za trgovanje. Vrste računa koje možete otvoriti kod Forex brokera. Profili valuta. Devizni kurs u dužem roku. Faktori koji utiču na devizni kurs. Devizni kurs u kraćem roku. Uslov pariteta kamatnih stopa. Ravnoteža na deviznom tržištu. Promene u ravnotežnom deviznom kursu: dva primera. Pregled važnijih fundamentalnih indikatora - EUR. Pregled važnijih fundamentalnih indikatora - USD. Kalendar ekonomskih izveštaja. Ostali faktori od uticaja na međunarodno devizno tržište.

Teorija investiranja

Cilj programa:

Predmet ima za cilj da studentima pruži najnovija znanja iz oblasti upravljanja i ocene raznovrsnih investicionih i biznis projekata.

Sadržaj programa syllabus:

I. Investiciono okruženje: Uvod. Značaj i uloga investicija. Finansijski sistem. Poreski aspekti investiranja i trgovanja. Aktuelni trendovi.
II. Finansijsko tržište. Vrste finansijskih tržišta. Berze. Regulisanje tržišta hartija od vrednosti. Nedozvoljeno (insajder) trgovanje i etika. Rastući i opadajući ciklusi. Globalizacija finansijskih tržišta.
III. Kratkoročni finansijski instrumenti. Instrumenti kratkoročne štednje. Instrumenti kratkoročnog ulaganja. Prednosti i nedostaci kratkoročnog ulaganja.
IV. Akcije. Obične akcije kao investicioni instrument. Analiza običnih akcija. Vrednovanje običnih akcija i tehnička analiza tržišne konjunkture. Privilegovane akcije
V. Obveznice. Osnovne karakteristike obveznica. Vrste obveznica. Rizici ulaganja u obveznice. Tržište obveznica. Faktori koji utiču na promenu cene obveznica. Ocena vrednosti i analiza obveznica
VI. Investicioni fondovi. Osnovne karakteristike investicionih fondova. Vrste investicionih fondova. Usluge koje fondovi pružaju investitorima.
VII. Opcije i fjučersi. Robni i finansijski fjučersi.
VIII. Rizik i prinos na ulaganje. Koncept prinosa. Vreme je novac. Merenje prinosa. Rizik - druga strana medalje.
IX. Kreiranje i upravljanje portfoliom. Kreiranje portfolija. Upravljanje portfoliom. Monitoring investicionog portfolija.
X. Kako se trguje hartijama od vrednosti. Definisanje investicionih ciljeva. Kreiranje diverzifikovanog portfolija. Upravljanje portfoliom. Uloga brokera. Nalozi koje investitor može dati brokeru. Osnovni tipovi transakcija. Trgovanje preko Interneta .
Dodatak I. Internet kao izvor podataka za investitora. Koje prednosti ima informacija i koliko ona košta? Vrste informacija i načini njihovog korišćenja. Informacije o privredi i političkim događajima. Tržišni indikatori i indeksi. Finansijski izveštaji preduzeća. Alati za analizu performansi preduzeća. Alati za analizu performansi portfolija. Investicioni konsultanti. Kompjuterski programi za analizu i trgovanje hartijama od vrednosti.

Tehnička analiza hartija od vrednosti

Cilj programa:

Po osnovnoj koncepciji ovaj predmet jeste nastavak (dogradnja) premeta Finansijska tržišta. Profil predmeta determiniše i njegov cilj: osvajanje naprednih znanja o instrumentima (problemi njihove valorizacije) i tržištima (makro i mikro struktura, otkrivanje cene, fundamentalna i tehnička analiza).

Sadržaj programa syllabus:

Uvod u tehničku analizu: Osnovni postulati. Analiza grafikona. Top-down technical approach. Dobre strane tehničke analize. Slabosti tehničke analize. Analiza tržišta: Dow teorija. Uvod. Pozadina. Pretpostavke. Tržišni ciklusi. Primarni. Sekundarni. Dnevne fluktuacije. Tri stepena razvoja rastućeg i opadajućeg tržišta. Signali sa tržišta i identifikacija trenda. Testiranje Dow teorije. Kritika Dow teorije. Eliotova teorija talasa.
Trendovi: Definicija. Rastući. Opadajući. Podešavanje skale (aritmetička, polulogaritamska). Provera i potvrda trenda. Uglovi. Interni trendovi.
Nivo podške i otpora: Šta je nivo podrške. Gde se formira nivo podrške. Šta je nivo otpora. Gde se formira nivo otpora. Metodi formiranja podške i otpora.
Geometrija tehničke analize: Uvod. Grafikoni nastavka trenda. Grafikoni promene trenda.
Analiza grafikona – Japanske sveće: Uvod i istorija. Osnovni elementi i konstrukcija grafikona. Pojedinačne sveće i njihovo grupisanje u formacije. Formacije nastavka rastućeg trenda. Formacije promene rastućeg trenda. Formacije nastavka opadajućeg trenda. Formacije promene opadajućeg trenda. Šta japanske sveće ne kažu.
Po kakvom “tepihu” se tržište kreće: Pojam “tepiha”. Kako se kreira. Tehnike analize “tepiha”.
Analiza indikatora: Uvod i pojam. Cenovni rasponi. Vodeći i prateći indikatori. Indikatori tržišta (monetarni, raspoloženja, momenta). Indikatori momenta. Indikatori trenda. Indikatori kolebljivosti. Indikatori obima trgovanja.

Poslovni engleski 1,2 i 3

Cilj programa:

Proširivanje jezičke kompetencije; upoznavanje jezika struke u međunarodnom poslovnom svetu, ovladavanje jezičkim strukturama potrebnim za komunikaciju u određenim oblastima, kao što su računovodstvo, finansije, novac, investicije itd.

Sadržaj programa syllabus:

Business English for Accountants
Business English in Annual Reports
Business English in Cost Accounting
Business English in Finance 1
Business English in Finance 2
Business English in Finance 3
Business English in Finance 4
Business English in Money Matters 1
Business English in Money Matters 2
Business English in Money Matters 3
Business English in Money Matters 4

Poslovno planiranje

Cilj programa:

Upoznati studente sa ciljem da oni savladaju znanja vezana za poslovno planiranje. Studenti će savladati znanja u vezi značajem, tehnikama i metodama pripreme, izrade i usvajanja poslovnog plana.

Sadržaj programa syllabus:

Interni obračun - lokacija i alokacija troškova. Sekundarni troškovi, njihovo utvrđivanje i obračun. Karakteristike uzročnika troškova u internom obračunu. Matematičko modeliranje internog obračuna između mesta i nosilaca troškova. Nematematičko - tabelarno rešenje internog obračuna. Osnovne karakteristike sistema obračuna po stvarnim troškovima. Cene u sistemu obračuna po stvarnim troškovima. Korišćenje planskih cena u sistemu obračuna po stvarnim troškovima. Teškoće u korišćenju cena u sistemu obračuna po stvarnim troškovima. Cena koštanja u sistemu obračuna po stvarnim troškovima. Raspoređivanje troškova i korišćenje pogonskog obračunskog lista. Obuhvatanje inflacijskih uticaja u sistemu obračuna po stvarnim troškovima. Osnovne karakteristike sistema obračuna po planskim troškovima. Odstupanje od stvarnih cena materijala u sistemu po planskim troškovima. Analiza odstupanja od cena materijala zbog dejstva inflacije. Standardi rada i analiza odstupanja od njih. Odstupanje od standarda kvaliteta. Standardizovanje fiksnih troškova i odstupanja od njih. Neophodnost inkorporiranje fleksibilnog sistema obračuna po standardnim troškovima. Karakteristike sistema obračuna po nepotpunoj ceni. Praktična primena metode "direct costing". Uticaj sistema obračuna na realnost iskazanih rezultata. Donošenje poslovnih odluka na bazi podataka dobijenih primenom sistema "direct costing". Prag rentabiliteta. Primena sistema "direct costing" u širokom asortimanu proizvodnje i nedostaci "direct costing-a". Marginalni obračun kao varijanta "direct costing-a". Karakteristike marginalnog obračuna.